Sprejeti akti 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 17. junija 2021 ob 15. uri

Datum: 23.06.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnikov 6. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 10. maja 2021 in 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. maja 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Predlog Sklepa o mnenju Mestne občine Nova Gorica k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Sklep o mnenju Mestne občine Nova Gorica k osnutkom pokrajinske zakonodaje

5.    Poročilo o izvršenih sklepih

6.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju manjkajočega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Dornberk ter obrazložitev

Sklep o imenovanju manjkajočega predstavnika Mestne občine Nova Gorica  v Svet zavoda Osnovna šola Šempas ter obrazložitev

Sklep o prenehanju članstva in imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svetu zavoda Osnovna šola Čepovan ter obrazložitev

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Mestnih storitev d.o.o. Nova Gorica za leto 2020

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Mestnih storitev d.o.o. Nova Gorica za leto 2020

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – odkup zemljišča parcela št. 20 k. o. 2304 Nova Gorica

Sklep o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – odkup zemljišča parcela št. 20 k. o. 2304 Nova Gorica

9.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Nova Gorica št. 007-1/2021-3 z dne 15. 3. 2021

Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Nova Gorica št. 007-1/2021-3 z dne 15. 3. 2021

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Tehničnim pravilnikom o ravnanju z odpadki v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o seznanitvi s Tehničnim pravilnikom o ravnanju z odpadki v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o razglasitvi enote dediščine Nova Gorica – Občinska palača za kulturni spomenik lokalnega pomena

Odlok o razglasitvi enote dediščine Nova Gorica – Občinska palača za kulturni spomenik lokalnega pomena

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi s postopkom (ne)uveljavljanja predkupne pravice za nakup prostorov Kemometala

Sklep o seznanitvi s postopkom (ne)uveljavljanja predkupne pravice za nakup prostorov Kemometala

13.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

14.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 1519/11, 1591/3, 1519/28, 1524/16, 1563/1, 1914/1, 1519/31, 1522/9, 1573/4 in 1590/1, k.o. 2320 Prvačina

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 1519/11, 1591/3, 1519/28, 1524/16, 1563/1, 1914/1, 1519/31, 1522/9, 1573/4 in 1590/1, k.o. 2320 Prvačina

15.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 1529/5, k.o. 2320 Prvačina

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 1529/5, k.o. 2320 Prvačina

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 7982/5 k.o. 2335 Dornberk

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 7982/5 k.o. 2335 Dornberk

17.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 729/7 in 1108/4 k.o. 2304 Nova Gorica

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 729/7 in 1108/4 k.o. 2304 Nova Gorica

18.    Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za nepremičnini parc. št. 3141/1 in 3141/3 k.o. 2293 Grgar

Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za nepremičnini parc. št. 3141/1 in 3141/3 k.o. 2293 Grgar

19.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 2244/1 k.o. 2303 Solkan

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 2244/1 k.o. 2303 Solkan

20.    Predlog sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2021

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2021


< Nazaj na seznam