Sprejeti akti 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 22. aprila 2021 ob 15. uri

Datum: 03.05.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

2.    Poročilo o izvršenih sklepih

2.A)     Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju za ravnatelja Osnovne šole Branik

3.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2020 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2021 za Mestno občino Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2020 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2021

4.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poslovnim poročilom zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2020

Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2020

5.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poslovnim poročilom Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina za leto 2020

Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina za leto 2020

6.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2020 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021

Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2020 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021

8.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava) - umaknjena

9.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava) - umaknjena

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (prva obravnava)

Sklep, da se o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali opravi druga obravnava

11.    Predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanja gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o sprejemu programov izvajanja gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

12.    Predlog Sklepa o določitvi cen grobnin in uporabe pokopališke infrastrukture

Sklep o določitvi cen grobnin in uporabe pokopališke infrastrukture

13.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

14.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

15.    Predlogi Sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev

1)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Branik za leto 2020

2)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice in v. d. ravnateljice OŠ Čepovan za leto 2020

3)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice OŠ Dornberk za leto 2020

4)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja in ravnateljice OŠ Frana Erjavca Nova Gorica za leto 2020

5)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica za leto 2020

6)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Solkan za leto 2020

7)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice OŠ Šempas za leto 2020

8)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Kozara Nova Gorica za leto 2020

9)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica za leto 2020

10)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Ljudske univerze Nova Gorica za leto 2020

11)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Vrtca Nova Gorica za leto 2020


< Nazaj na seznam