Sprejeti akti 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 26. oktobra 2017

Datum: 26.10.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

SPREJETI AKTI 30. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINA NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 26. OKTOBRA 2017 OB 14. URI

 

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 29. seje mestnega sveta, ki je bila 28. septembra 2017    
   
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorja zavoda Dom upokojencev Gradišče

6.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2017 (skrajšani postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017 – rebalans 2

7.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o OPN MONG (druga obravnava)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o OPN MONG

Priloga

8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (prva obravnava)  

Sklep, da se o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava opravi druga obravnava

9.    Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v MONG (prva obravnava)

Sklep, da se o odloku o prodaji blaga zunaj prodajaln v Mestni občini Nova Gorica opravi ponovna prva obravnava

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (skrajšani postopek)  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v MONG

Odlok o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v Mestne občine Nova Gorica

Dodatni sklep

12.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v MONG (prva obravnava)

Sklep, da se o odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava

13.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi o oddaji poslovnih prostorov na Gregorčičevi ulici 13 v Dornberku za nedoločen čas

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi o oddaji poslovnih prostorov na Gregorčičevi ulici 13 v Dornberku za nedoločen čas

14.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za pet let za zemljišča del parc. št. 347, del parc. št. 348 in del parc. št. 349/3, vse k. o. Šmaver    

Sklep o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za pet let za zemljišča del parc. št. 347, del parc. št. 348 in del parc. št. 349/3, vse k. o. Šmaver

15.    Predlog Sklepa o seznanitvi z vsebino dokumenta EZTS GO z dne 9. 10. 2017 o izbiri nacionalne zakonodaje za postopke javnega naročanja.

Sklep o seznanitvi z vsebino dokumenta EZTS GO z dne 9.10.2017 o izbiri nacionalne zakonodaje za postopke javnega naročanja


< Nazaj na seznam