Sprejeti akti 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 28. septembra 2017

Datum: 28.09.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

SPREJETI AKTI 29. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA V ČETRTEK, 28. SEPTEMBRA 2017 OB 14. URI

 


Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 28. seje mestnega sveta, ki je bila 27. julija 2017       

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnika MONG v svet zavoda Dijaški dom Nova Gorica

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JP KENOG d.o.o., Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JP KENOG d.o.o., Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta MONG – končno poročilo

Sklep o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta MONG – končno poročilo

8.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica

9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN MONG (prva obravnava)

Sklep, da se o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN MONG opravi druga obravnava

10.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k spremembi ekonomske cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Sklep o podaji soglasja k spremembi ekonomske cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

11.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica

12.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG (skrajšani postopek)

Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG

13.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2018

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2018

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2018

14.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG

Dodatni sklep

15.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (prva obravnava).  

Sklep, da se o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava opravi ponovna prva obravnava

 


< Nazaj na seznam