Sprejeti akti 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 27. julija 2017

Datum: 27.07.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


SPREJETI AKTI 28. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 27. JULIJA 2017 OB 14. URI

 

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 27. seje mestnega sveta, ki je bila 22. junija 2017       

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Solkan

6. Končno poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru podprograma 13029006 – investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest – pločnik Dornberk – Draga

Sklep o seznanitvi s poročilom Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru podprograma 13029006 – investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest – pločnik Dornberk – Draga

7. Poročilo o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2016    

Sklep o seznanitvi s poročilom o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2016

8. Končno poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo porabe splošne proračunske rezervacije v letu 2016

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo porabe splošne proračunske rezervacije v letu 2016

9. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2017 v obdobju od 1. 1. do  30. 6. 2017

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2017 v obdobju od 1. 1. do  30. 6. 2017

10. Predlog Sklepa o seznanitvi s Tehničnim pravilnikom o ravnanju z odpadki v MONG

Sklep o seznanitvi s Tehničnim pravilnikom o ravnanju z odpadki v Mestni občini Nova Gorica

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v MONG (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v MONG

12. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

14. Predlog Sklepa o sprejemu Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017 – rebalans 1 in predlog Sklepa o sprejemu Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2017 – rebalans 1

Sklep o sprejemu Dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 - Rebalans 1

Sklep o sprejemu Dopolnitve Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 - Rebalans 1

Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017

15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2519/10 k. o. Banjšice

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2519/10 k. o. Banjšice

16. Predlog Sklepa ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2519/11, 2519/13 in 2520/3 k. o. Banjšice.

Sklep ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2519/11, 2519/13 in 2520/3 k. o. Banjšice

 


< Nazaj na seznam