Sprejeti akti 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. aprila 2017

Datum: 20.04.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVETSPREJETI AKTI 25. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA 20. APRILA 2017 OB 14. URI


Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 24. seje mestnega sveta, ki je bila 23. marca 2017      

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o razrešitvi s funkcije direktorja javnega zavoda Gorišku muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika MONG v svet zavoda Osnovna šola Šempas

Sklep o imenovanju predstavnika MONG v svet zavoda Osnovna šola Dornberk

Sklep o imenovanju predstavnice MONG v svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

6.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka za leto 2016

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka za leto 2016

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2016 ter z Letnim delovnim načrtom Mladinskega centra Nova Gorica za leto 2017

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2016 ter z Letnim delovnim načrtom Mladinskega centra Nova Gorica za leto 2017

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2016 ter s Programom dela in finančnim načrtom Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2017

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2016 ter s Programom dela in finančnim načrtom Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2017

10.    Predlog Sklepa o podpori podpisu Listine temeljnih pravic brezdomnih

Sklep o podpori podpisu Listine temeljnih pravic brezdomnih

11.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017, za leto 2016

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017, za leto 2016

12.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o OPN Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek) – predlagatelj svetnik Valter Vodopivec

Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

13.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Statutu Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Statutu Javnega zavoda za šport Nova Gorica

15.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Projektom za uvedbo in izvedbo participativnega proračuna MONG za proračunsko leto 2018

Sklep o seznanitvi s Projektom za uvedbo in izvedbo participativnega proračuna MONG za proračunsko leto 2018

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 1525/11, 1525/15 in 1525/16 k. o. Prvačina.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 1525/11, 1525/15 in 1525/16 k. o. Prvačina

                                                      

 


< Nazaj na seznam