Sprejeti akti 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. marca 2017

Datum: 23.03.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVETSPREJETI AKTI 24. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA 23. MARCA 2017 OB 14. URI

 

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 23. seje mestnega sveta, ki je bila 23. februarja 2017       

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnice MONG v svetu zavoda OŠ Frana Erjavca Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestne predstavnice

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana odbora za gospodarstvo in sklep o imenovanju nadomestnega člana

Sklep o soglasju z imenovanjem direktorice Mladinskega centra Nova Gorica

6.    Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta MONG (druga obravnava)

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2016 ter Programom dela in finančnim načrtom Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leti 2017 in 2018

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2016 ter Programom dela in finančnim načrtom Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leti 2017 in 2018

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za poslovno leto 2016 ter s Finančnim načrtom in programom javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za leto 2017

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za poslovno leto 2016 ter s Finančnim načrtom in programom javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za leto 2017

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2016 in o potrjevanju Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njegovih učinkih za leto 2017

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2016 in o potrjevanju Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njegovih učinkih za leto 2017

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalnega energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2016

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalnega energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2016

11.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvršenem delu projektne pisarne za leti 2015 in 2016 in z ukrepi za boljše delo projektne pisarne

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvršenem delu projektne pisarne za leti 2015 in 2016 in z ukrepi za boljše delo projektne pisarne

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o pripravi Celostne prometne strategije MONG

Sklep o seznanitvi s Poročilom o pripravi Celostne prometne strategije MONG

13.    Predlog Dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017 – dopolnitev marec 2017  

Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017 – dopolnitev marec 2017

14.    Predlog Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2017

Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2017

15.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 2248 k. o. Solkan

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 2248 k. o. Solkan

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 7998/2 k. o. Dornberk

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 7998/2 k. o. Dornberk

17.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 2939/4 k. o. Bate

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 2939/4 k. o. Bate

18.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Kulturnega doma Nova Gorica iz leta 2016.  

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki Kulturnega doma Nova Gorica iz leta 2016

 


< Nazaj na seznam