Sprejeti akti 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. februarja 2017

Datum: 23.02.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVETSPREJETI AKTI 23. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA V ČETRTEK, 23. FEBRUARJA 2017 OB 14. URI


Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 22. seje mestnega sveta, ki je bila 26. januarja 2017        

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Dom upokojencev Gradišče

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

Sklep o predlogu predstavnice Mestne občine Nova Gorica v Strokovni svet Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana odbora za kulturo, šolstvo in šport ter sklep o imenovanju nadomestnega člana odbora


6.    Poročilo o ugotovitvah super nadzora nad vsemi investicijami Stanovanjskega sklada MONG za obdobje 2011-2015

Sklep o seznanitvi s poročilom o ugotovitvah super nadzora nad vsemi investicijami Stanovanjskega sklada MONG za obdobje 2011-2015


7.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS– predlagatelj svetnik Aleš Markočič

Sklep, da se ne sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS


8.    Predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih javnih cest  v MONG  

Sklep o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih javnih cest  v MONG

9.    Predlog Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2017

Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2017

 

 


< Nazaj na seznam