Sprejeti akti 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 21. 11. 2013 ob 14. uri

Datum: 21.11.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.Potrditev zapisnika 31. seje mestnega sveta, ki je bila 17. oktobra 2013

2.Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Sklep

3.Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.Poročilo o izvršenih sklepih 31. seje mestnega sveta, ki je bila 17. oktobra 201

5.Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju  predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica

Sklep o razrešitvi predstavnika Mestne občine Nova Gorica ter sklep on imenovanju nadomestnega predstavnika v svet zavoda Osnovna šola Čepovan

Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

6.Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2014 (prva obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

8.Predlog Sklepa o seznanitvi z osnutkom dokumenta EZTS GO –     Strateški načrt Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO 2014-2020

Sklep o seznanitvi z osnutkom dokumenta EZTS GO – Strateški načrt Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO 2014 – 2020

9.Predlog Sklepa o podaji soglasja k porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

10.Predlog Odloka o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica

Dodatni sklep

11.Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za leto 2012 ter poročilom o izvedenih investicijah in planom investicij v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo ter čistilne naprave v MONG

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za leto 2012 ter poročilom o izvedenih investicijah in planom investicij v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo ter čistilne naprave v Mestni občini Nova Gorica

13.Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov KS Branik, Kromberk, Rožna Dolina, Nova Gorica in Solkan

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov KS Branik, Kromberk, Rožna Dolina, Nova Gorica in Solkan, št. 031-2/2010 z dne 27. maja 2010
 
14.Predlog Odloka o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakup – prva obravnava

Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakup

15.Predlog Sklepa o začetku priprave OPPN Lavričeva

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavričeva

16.Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice

17.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MONG (prva obravnava).

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica
 


< Nazaj na seznam