Sprejeti akti 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 11. 7. 2013 ob 14. uri

Datum: 11.07.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 28. seje mestnega sveta, ki je bila 30. maja 2013 in 8. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 18. junija 2013
 
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih 28. seje mestnega sveta, ki je bila 30. maja 2013 in 8. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 18. junija 2013

Sklep p sprejemu poročila o izvršenih sklepih 28. seje mestnega sveta, ki je bila 30. maja 2013 in 8. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 18. junija 2013

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Vrtec Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Branik

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Milojka Štrukelj Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu člana komisije za mednarodne odnose ter sklep o imenovanju nadomestnega člana

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu predstavnika Mestne občine Nova Gorica v skupščini EZTS ter sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika

6. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2013 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2013

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2013


7. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 2013

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2013


9. Predlog Sklepa o potrditvi Variante V, ki izhaja iz izdelanega DIIP »Ureditev smučišča na Lokvah«

Sklep o odložitvi odločanja o ureditvi smučišča na Lokvah in da se pripravi usklajen predlog ureditve omenjenega smučišča


10. Predlog Odloka o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena (druga obravnava)

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena


11. Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2013 – nakup parc.št. 438/2 k.o. Stara Gora, 196/3 k.o. Rožna Dolina, 1460/2 k.o. Nova Gorica, 477/3, 484/2  in 486/2 k.o. Kromberk

Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 – nakup parc.št. 438/2 k.o. Stara Gora, 196/3 k.o. Rožna Dolina, 1460/2 k.o. Nova Gorica, 477/3, 484/2  in 486/2 k.o. Kromberk

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja v Mestne občine Nova Gorica letu 2013, dopolnitev julij 2013

12. Predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2013 – prodaja parc.št. 1035/6, 1042/5, 1043/5, 1047/7 k.o. Nova Gorica

Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine nova Gorica v letu 2013 – prodaja parc.št. 1035/6, 1042/5, 1043/5, 1047/7 k.o. Nova Gorica

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine nova Gorica v letu 2013, dopolnitev julij 2013

14. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delovanju programa Svit za leto 2012

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delovanju programa Svit za leto 2012

15. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom o delu javnega podjetja Mestne storitve d.o.o.

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom o delu javnega podjetja Mestne storitve d.o.o.


16. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom LAS za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2007 – 2012

Sklep o seznanitvi s Poročilom Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2007 – 2012

17. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

18. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica Osnovno varstvo

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica Osnovno varstvo

19. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica Zobozdravstveno varstvo

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica Zobozdravstveno varstvo

20. Predlog Sklepa o pripojitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica Zobozdravstveno varstvo k javnemu zavodu Zdravstveni dom Nova Gorica Osnovno varstvo.

Sklep o pripojitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica Zobozdravstveno varstvo k javnemu zavodu Zdravstveni dom Nova Gorica Osnovno varstvo


 


< Nazaj na seznam